MANTRAS


SURYA MANTRA

14/09/2020

ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः॥

CHANDRA MANTRA

14/09/2020

ओम् श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः

MANGALA MANTRA

14/09/2020

ओम् क्रां क्रीम् क्रौं सः भौमाय नमः ||

ओम ब्रम् ब्रीं ब्रौम् सः बुधाय नमः
ओम् बुं बुधाय नमः

ओम सुराचार्य विद्महे, सुरश्रेष्ठाय धीमहि, तन्नो गुरु प्रच्छोदयेत्

ओम् द्रांम द्रें द्रंग साह शुक्रे नमः

ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥

en-RAHU MANTRA

14/09/2020

ओम राहुवे देव्ये शांतिम, राहुवे कृपाये करोतिराहुये चामाय अभिलाषत, ओम राहुवे नमो नमः

en-KETU MANTRA

14/09/2020

ॐ पद्म-पुत्राय विदमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्॥

ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहितन्नो वरुण: प्रचोदयात