en-KARMA

13/09/2020

कर्म

Karma (कर्म) σημαίνει δράση, δουλειά ή συμβόλαιο.
Αναφέρεται στην πνευματική αρχή της αιτίας και της επίδρασης, όπου η πρόθεση και οι ενέργειες ενός ατόμου (αιτία) επηρεάζουν το μέλλον του (αποτέλεσμα).
- Η καλή πρόθεση και οι καλές πράξεις συμβάλλουν στο "καλό" Karma (कर्म) και σε ευτυχέστερες Μετενσαρκώσεις (पुनर्जन्म / Punarjanma), ενώ η κακή πρόθεση και οι κακές πράξεις συμβάλλουν στο "κακό" Karma (कर्म) και σε κακές Μετενσαρκώσεις (पुनर्जन्म / Punarjanma).
Η φιλοσοφία του Karma (कर्म) συνδέεται στενά με την ιδέα της Μετενσαρκώσεως (पुनर्जन्म / Punarjanma) σε πολλές σχολές Ινδικών Θρησκειών και ιδιαιτέρως: στον Ινδουισμό (हिंदू धर्म), στον Βουδισμό (बौद्ध धर्म), στον Τζαϊνισμό ή Ζαϊνισμό (जैन धर्म) και στον Σιχισμό (सिख धर्म). Ανάλογη είναι η σύνδεση του, και στον Ταοϊσμό ή Νταοϊσμό (道教).
- Σε αυτές τις σχολές, το Karma (कर्म) επηρεάζει την τρέχουσα ζωή κάποιου στο παρόν, καθώς και την φύση και την ποιότητα των μελλοντικών ζωών του, που διαμορφώνουν την Saṃsāra του (संसार / η ανάκληση των υπάρξεων) ή τον ατέρμονα κύκλο των μετενσαρκώσεων του.

Η σχέση αιτίου - αποτελέσματος και εμμέσως η ηθική συνέπεια του νόμου του Karma (कर्म) στα πλαίσια της Χριστιανικής Διδασκαλίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει διατυπωθεί στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες, όπου επισημαίνεται:
"Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει" (Προς Γαλάτες 6:7)

Ο Χριστιανισμός προσφέρει την δυνατότητα στους ανθρώπους να καθαριστούν από τις αμαρτίες, άρα να είναι ελεύθεροι από το Karma (कर्म) τους, εφόσον δεχτούν ότι ο Ιησούς Χριστός με την Σταύρωση του, ξεπλήρωσε τις αμαρτίες του Κόσμου:
"Επεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νῦν δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. καὶ καθ' ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, οὕτω καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρία" (προς Εβραίους 9:26).

SHANI SOLI DHARMA